Soutěž studentů vysokých škol
ve vědecké odborné činnosti v matematiceSOUTĚŽ


ORGANIZACE


INFORMACE

 


Seznam přihlášených prací na SVOČ 2005

Sekce S1+S2 - Matematická analýza

A. Achilov: Homeomorphisms of the circle with singularities
P. Bokeš: The Uniqueness of Solutions of Laplace\'s Equation with a Dynamical Boundary Condition
M. Čiklová: Disproving Conjectures of Akin and Kolyada on Li-Yorke Sensitivity on Minimal Sets
M. Dirbák: Extensions of dynamical systems without increasing the entropy
L. Dostál: Váhové integrální nerovnosti v Banachových prostorech funkcí
S. Chmelová: Optimální regulace lineárních systémů se sektoriálním operátorem
E. Kaspříková: Kompaktnost integrálních operátoru na Banachových prostorech funkcí
P. Kolovrat: Harmonické funkce a věty o průměru
V. Kornecká: Properties of triangular maps with zero topological entropy
P. Kukučka: Melnikov Method for Discontinuous Planar Systems
D. Pokorný: Daugavetovy prostory a operátory

Sekce S3+S4 - Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika

J. Bukovská: Analýza poptávky po potravinách a jejích determinant u vybraných potravinářských produktů v české ekonomice
K. Helisová: Metody analýzy úvěrového rizika individuálních klientů
M. Marušiaková: Permutation principle related to F type tests for detection of changes
P. Novotný: Simulace difůze
L. Rousová: Heteroskedasticita v lineárním modelu
E. Sárazová: Penzijné fondy a ich riadenie počas akumulačnej a deakumulačnej fázy
P. Sidó: Dopad dôchodkovej reformy a optimálne správanie sa budúcich dôchodcov
J. Staněk: Stochastická diferenciální rovnice ... a finanční matematika
M. Vichrová: Hodnocení přesnosti souboru topografických map první poloviny 19. století

Sekce S5+S6 - Matematické struktury

P. Bella, K. Quittnerová: L(2,1)-labeling of planar graphs with maximum degree six
J. Dobrý: Základy Laguerrovy sférické geometrie a možnosti jejího zobecnění
F. Galčík: Zložitostné aspekty rádiových sietí
O. Krídlo: Hranovo-nepravidelné mnohosteny
M. Nánásiová: Flows in Cayley Graphs
M. Tancer, J. Kynčl: The maximum piercing number for some classes of convex sets with (4,3)-property
J. Zlámalová: Cyklické chromatické číslo

Sekce S7 - Teoretická informatika

L. Hanusková: Paralelné kooperujúce systémy gramatík so striktne regulárnymi komponentami
A. Kožaný: Třídy jazyků v PM-koloniích
H. Lengeňová: Gramatiky RNA a Cocke - Kasami - Younger algoritmus
Š. Raška: Míra emergence v paralelních gramatických systémech
M. Sotáková: Reversible circuits consisting of small gates

Sekce S8 - Aplikovaná informatika

A. Abdurahmanov, R. Gumerov: GEdit: objektová knihovna pro vizualizaci grafových algoritmů a práci s kombinatorickými strukturami
P. Angelovič: Flexibilné vyhľadávanie dopravných spojení
M. Budaj: Rozhodovacie funkcie v hierarchickej radiozite
M. Bujňák: On-line structure from motion
M. Jančošek: Tentative Correspondence Estimation in Wide Baseline Stereo
Z. Kúkelová: A User Interface for Freeform Modeling Based on Convolution Surfaces from Sketched Silhouette Curves
M. Novotný: Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom
M. Papík: Nástroje procesního modelování
M. Ponik: Rekonštrukcia objektu zo sekvencie 2D rezov
J. Psutka: Globální aproximativní maticové rozklady v systémech rozpoznávání řeči
V. Roth: Aplikácia na prieskum priestoru parametrov pre trojrozmerné neinvertibilné zobrazenia
M. Štencel: Multiagentový simulátor mraveniska
P. Tučník: Vícekriteriální rozhodování v multiagentových systémech

Sekce S9+S10 - Aplikovaná matematika

J. Egermaier: Numerické modelování říčních toků
K. Findejs: Kombinovaná metoda konečných objemů a konečných prvků pro řešení 3D proudění
R. Fučík: Integrální řešení jednorozměrného dvoufázového podzemního proudění
J. Hozman: Numerické řešení konvektivně-difuzních rovnic pomocí nespojité Galerkinovy metody na obecných sítích
J. Otta: Numerické řešení nelineárních okrajových úloh s periodickými okrajovými podmínkami metodou střelby užitím adaptivního vzorkování
A. Piroutková: Řešení biharmonické rovnice s Dirichletovou okrajovou podmínkou metodou konečných prvků
M. Rod: Řešení eliptické okrajové úlohy metodou FETI
M. Růžička: Interakce nestlačitelné tekutiny a obtékaných těles
F. Seifrt: Matematický model a počítačová simulace systému říčních toků
J. Šimák: Řešení inverzní úlohy obtékání leteckého profilu
Y. Vasilenko: Metody pohyblivých sítí pro nelineární hyperbolické úlohy